Privacy Statement

Dit is het privacy statement van SteensmaEven (“SE”). SE is een advocatenkantoor. SE is gevestigd in Rotterdam aan het Stationsplein 45 (A3.208), 3013 AK.SE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. SE is de verwerkingsverantwoordelijke. In dit privacy statement leggen we uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

Vragen

Als u vragen heeft over de wijze waarop SE uw persoonsgegevens verwerkt kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactpersoon is mevrouw C.M. Jakimowicz, advocaat bij SE.

Wat zijn de doeleinden waarvoor SE persoonsgegevens verwerkt?

  • Juridische dienstverlening.
  • Ten behoeve van de zakelijke relatie die wij met u hebben. Denk bijvoorbeeld aan het bewaren van uw naam of bedrijfsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.
  • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Om onze dienstverlening onder uw aandacht te brengen. Denk aan het sturen van een nieuwsbrief of het uitnodigen voor een seminar of klantenbijeenkomst.
  • Ten behoeve van uw sollicitatie.

Op basis van welke grondslagen verwerkt SE persoonsgegevens?

  • Op basis van een gerechtvaardigd belang van SE of een gerechtvaardigd belang van een derde.
  • Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Op basis van toestemming. Als wij uw gegevens op basis van toestemming verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dan contact opnemen met mevrouw C.M. Jakimowicz.

Deelt SE persoonsgegevens?

In principe delen wij uw gegevens niet met personen buiten SE. Wij kunnen uw gegevens wel delen met derden (waaronder andere advocaten, wederpartijen, gerechten, regelgevingsinstanties, toezichthouders en overheidsinstellingen) indien dit nodig is voor de juridische dienstverlening of om aan een wettelijke verplichtingen of bevel te voldoen. Wij kunnen uw gegevens ook delen met derde partijen die werkzaamheden voor ons verrichten. Wij zullen de informatie met deze derde partijen delen als adequate maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen. Onderdeel hiervan kan zijn het sluiten van een verwerkersovereenkomst en geheimhoudingsovereenkomst.

Indien wij persoonsgegevens naar landen buiten de EER doorgeven, zullen wij dit doen overeenkomstig de wettelijke regels die hiervoor gelden. Dit kan betekenen dat wij gegevens doorgeven op grond van Standard Contractual Clauses. Als u hierover vragen heeft kunt u met ons contact opnemen.

Beveiligingsmaatregelen

SE heeft afdoende technische en organisatie maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo heeft SE maatregelen genomen om uw persoonsgegevens onder meer te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, onrechtmatige toegang, verlies, wijziging of vernietiging.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hieronder valt mede het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd nadat de bewaartermijn die de beroepsgroep voorschrijft, en eventuele verjaringstermijnen zijn verstreken. Dit betekent dat een dossier voor een periode van 20 jaar na sluiting van de zaak wordt bewaard.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, beperking van de verwerking, correctie, recht op gegevenswissing, en recht op bezwaar. Deze rechten kunnen in sommige situaties worden beperkt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn waar wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens te verwerken. Alvorens u een beroep kunt doen op deze rechten zult u zich eerst afdoende moeten legitimeren zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen .

Als u het niet eens bent met de wijze waarop SE uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u dat aan ons laten weten. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.