Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) betreffende of verband houdende met dienstverlening door het advocatenkantoor SteensmaEven (‘SE’).

1. De maatschap SE
SE is een maatschap van rechtspersonen. Een lijst van de rechtspersonen die de maatschap vormen, wordt de opdrachtgever, cliënt en andere betrokkene (‘de Opdrachtgever’) op verzoek toegezonden.

2. De rechtsverhouding
Op alle opdrachten van de Opdrachtgever aan SE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze opdrachten worden beschouwd uitsluitend te zijn gegeven aan SE als enige opdrachtnemer. Tenzij anders opgedragen, gaat SE ervan uit dat de bestuurders, stafleden en werknemers van de Opdrachtgever, die aan SE (mondeling) opdrachten verstrekken, bevoegd zijn dat te doen.
De relatie tussen SE en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. Alle personen die bij, voor of namens SE werkzaam zijn of zijn geweest komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe.

3. Het advies
De door SE verrichte werkzaamheden en diensten zijn uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever en voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Dit door SE verstrekte advies mag slechts aan derden bekend worden gemaakt na voorafgaande goedkeuring van SE. SE is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het advies door derden.

 4. Beperking van aansprakeIijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag dat SE aan eigen risico draagt in verband met die verzekering. Aansprakelijkheid van SE voor elke vorm van indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade waarvoor SE (om wat voor reden dan ook) geen dekking onder een verzekering geniet, is beperkt tot het totaalbedrag van de in de betreffende  zaak door SE verzonden en tijdig betaalde declaraties van SE (exclusief BTW en verschotten) met een maximum van €75.000. Verrekening is niet toegestaan.

 5. Derden
Voor zover niet tot SE behorende derden bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. SE is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. SE is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen SE, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

6. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart SE tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan SE gegeven opdracht.

7. Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na het bij de Opdrachtgever bekend worden met enige mogelijk tot aansprakelijkheid van SE leidende gebeurtenis.

8. Honorarium
SE stuurt de Opdrachtgever maandelijks de declaratie. Het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, zoals van tijd tot tijd door SE vastgesteld. Verschotten worden door SE namens de Opdrachtgever betaald en bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Voor vaste kantoorkosten (zoals telefoon, fax en fotokopieën) zal een percentage (6%) van het honorarium in rekening worden gebracht. In het algemeen is BTW verschuldigd over het honorarium en over bepaalde verschotten. De declaraties dienen binnen 15 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de Opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever automatisch in verzuim en is SE gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. SE behoudt het recht voor gelden van de Opdrachtgever, die SE onder zich houdt (die niet voor een specifiek doel zijn bestemd), aan te wenden ter voldoening van uitstaande declaraties.

 9. Archivering
Afgeronde dossiers worden door SE tenminste 6 jaar bewaard. Daarna heeft SE het recht het dossier te vernietigen.

10. Auteursrecht
Het auteursrecht op alle door SE bij de uitvoering van de opdracht opgestelde documenten berust bij SE. Het is, behoudens verplichtingen met betrekking tot geheimhouding, mogelijk dat SE onderdelen van documenten, die voor een bepaalde opdrachtgever zijn opgesteld, voor een andere opdrachtgever gebruikt.

11. Beëindiging
De Opdrachtgever kan de opdracht schriftelijk opzeggen. Het staat SE vrij de opdracht te beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn indien daarvoor een goede reden is. Indien SE de opdracht beëindigt, dient de Opdrachtgever het uitstaande honorarium inclusief verschotten te betalen, waaronder begrepen het honorarium en die verschotten die nog niet zijn gedeclareerd. SE is gerechtigd de stukken van de Opdrachtgever onder zich te houden totdat het honorarium en de verschotten zijn voldaan.

12. Rechtsmacht
De rechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd van alle geschillen tussen SE en de Opdrachtgever kennis te nemen, met dien verstande dat SE bevoegd blijft terzake van de inning van declaraties of enige vrijwaring als hiervoor bedoeld de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande exclusieve forumkeuze (mede) bevoegd zou zijn.